• honestlie
  • hydrosphere
  • awkwardman
  • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik vianewperception newperception
3149 6017
Reposted frommart6na mart6na viazurawianiaczka zurawianiaczka
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee viazurawianiaczka zurawianiaczka
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viazurawianiaczka zurawianiaczka
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viazapachsiana zapachsiana
9719 df93

woodelf68:

gif-tv:

Harika Kanatlar

Quality content.

Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viasgrialux3 sgrialux3
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viaazazel azazel
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaazazel azazel
5738 c0ed

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaazazel azazel
Reposted fromliteon44 liteon44 viashitsuri shitsuri
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viapersona-non-grata persona-non-grata
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabanshe banshe

June 21 2017

4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee vianewperception newperception
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianewperception newperception
Reposted fromgruetze gruetze viarobints robints
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl